2 Trả lời "Soạn bài : Từ và cấu tạo của từ tiếng việt"