1 Trả lời "Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu"