1 Trả lời "Soạn bài : Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử"