1 Trả lời "Soạn bài: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ"